miércoles, 24 de julio de 2013

Aquí están os datos reais:                Coa publicación na páxina electrónica da Consellería de Educación das listaxes de prazas liberadas, abriuse onte, día 23, o período de matricula de segunda adxudicación para ciclos de grado medio e grado superior de Formación Profesional.  E, de novo, estas listaxes  e estes datos veñen a demostrar que os informes da Consellería de Educación sobre a demanda educativa no ámbito da Formación Profesional ou non existen ou están moi desacertados, pois, nese innovador ciclo de grado superior de Desenvolvemento de proxectos de instalacións térmicas e de fluídos non se teñen cuberto en primeira e segunda adxudicación máis que unha praza, ofertándose agora liberadas  as  21 prazas restantes: ou sexa que, polo de agora, fora do alumno  que tiña solicitado este ciclo como primeira opción (1), ningún dos solicitantes como segunda (9 alumnos), terceira (6 alumnos), cuarta (3 alumnos) e quinta  opción (3 alumnos), tén optado por matricularse neste ciclo. A continuación os datos para o CIFP As Mercedes, extraídos da páxina da Consellería de Educación:


Matriculados
Prazas Libres
CIFP As Mercedes  (Lugo)
1
9
6
3
3
--
--
1
21

                Se este resultado, por si mesmo, mentres hai listas de espera nos ciclos de automoción e de eficiencia enerxética,  xa ben merece dalgunha explicación por parte da Consellería de Educación, con máis razón cando, -a marxe dos informes sobre necesidades educativas que terían que ter previamente feito-, na Dirección Xeral de Formación Profesional lles tiña que ser de sobra sabido que este ciclo de Desenvolvemento de proxectos de instalacións térmicas e de fluídos nin sequera no IES Universidade Laboral de A Coruña se da cuberto con alumnos de primeira opción. A continuación os datos para o IES Universidade Laboral de A Coruña, extraídos da páxina da Consellería de Educación:


Matriculados
Prazas Libres
IES Universidade Laboral  (Coruña)
11
6
16
12
8
11
5
21
1

                Ao optar por un ciclo de tan escasa demanda  (escasa,  non por falla de información  sobre o mesmo entre o alumnado, senón- tal como llo ten explicado esta Plataforma ao mesmo Director Xeral de FP-, polas súas ben escasas saídas profesionais ao tratarse dunhas competencias moi específicas que ademais coinciden coas de outras titulacións cun abano de saídas máis amplo), ao non ampliar a oferta de formación profesional inicial dos PCPI (para alumnos que acaban a escolarización obrigatoria sen títulos da ESO) cando o ciclo de PCPI existente (da familia de automoción) ten que pasar á modalidade B (con clases de comúns nalgún dos outros  IES da cidade), a Dirección Xeral de Educación está a demostrar que o peche do IES As Mercedes, nada ten que ver coa necesidade de ampliar a oferta educativa na FP, senón máis ben con recortes  na educación pública que automaticamente se trasvasan aos centros concertados da privada.

                Cando baixo a xustificación da urxente necesidade de ampliar en 100 prazas a oferta de Formación Profesional se pecha un Instituto Público de Ensino Medio nunha zona de continuado crecemento da súa poboación escolar e destas 100 prazas ofertadas,
-          50 prazas son para un ciclo superior a distancia (transporte e loxística);
-          30 prazas veñen a ser (Ciclo Superior de Marketing e publicidade) a adaptación á nova normativa LOE do ciclo de normativa LOGSE xa existente (Ciclo Superior comercio e marketing), e
-          22 prazas son nun ciclo que,  como primeira opción, só tivo unha solicitude e unha sola matrícula en segunda adxudicación, esta plataforma entende que, como cidadáns que cos nosos impostos pagamos os salarios e os gastos da Administración, todos nos merecemos, antes de nada, unha explicación. E tamén nos merecemos, por suposto, que quen ten tomado unha decisión deste tipo non continúe por máis tempo nun cargo de responsabilidade. Os cidadáns que sufrimos estes erros non nos merecemos ningún erro máis. O Sr. Corredoira non debera continuar, pois, nin un día máis ao cargo da Dirección Xeral de Educación, de Formación Profesional e Innovación Educativa. E, mentres tanto, non dimite algún dos responsábeis desta decisión de pechar un Instituto Público sen outra xustificación que a mentira de necesitar ampliar a oferta de FP, é de mísera

NINGUNHA AMPLIACIÓN NIN MELLORA DA FP PODE SER INCOMPATIBLE CON ESO E BAC
As MERCEDES, a 16 de Xullo do 2013: A plataforma en Defensa do IES AS MERCEDES pide a Dimisión ou Cese do Director Xeral de FP

Acabado o período de admisión  e xa iniciándose a matrícula nos ciclos de Formación Profesional, os datos revelan o que xa esta PLATAFORMA EN DEFENSA DO IES AS MERCEDES viña manifestando dende o momento en queo Director Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa daba a coñecer , a través dos medios de comunicación, a oferta prevista para o novo CIFP de Lugo:  ese novo ciclo innovador ciclo superior “DESENVOLVEMENTO DE PROXECTOS DE INSTALACIÓN TÉRMICAS E DE FLUÍDOS”  co que se quere xustificar o peche do IES AS MERCEDES (e que a Delegación Territorial parece querer converter en desmantelamento)  non ten demanda  e así o pode ver calquera  consultando a listaxe de admitidos na páxina da Xunta: http://www.edu.xunta.es/fp/listaxes_definitivas_admision_2013 e http://www.edu.xunta.es/fp/sites/fp/files/fp/Admisi%C3%B3n/2013/listaxes%20definitivas/listaxe_def_solicitudes_gs_ordinario.pdf

A continuación os datos extraídos das listaxes da páxina da Xunta:

Número de opción
Número
Titulación de acceso
Primeira opción
1
Proba de acceso a ciclo superior
Segunda opción
8
Proba acceso a ciclo superior: 1/ BAC, 6/ Titulado Universitario: 1
Terceira opción
6
BAC: 5/ Titulado Universitario: 1
Cuarta opción
4
Probas de acceso a ciclo superior: 2 / Título Técnico Superior: 1
Quinta opción
3
Probas de acceso a C. Superior: 1 / Tít. Técnico superior: 1 /Tít Univ: 1

En resume, que, de 22 alumnos que solicitan este innovador ciclo, só un alumno o ten solicitado como primeira opción. 

Conclusión 1: habida conta que o ciclo de transporte a distancia non require amplíar espazos e de que o novo ciclo de Marketing e Publicidade (LOE) non fai máis que duplicar (irracionalmente) a oferta que existía no IES AS MERCEDES  co ciclo superior de Comercio e Marketing (LOGSE), estes datos sobre o novo ciclo Superior de “Desenvolvemento de proxectos de instalacións térmicas e de fluídos” demostran por si sós que este innovador ciclo para nada xustifica pechar e desmantelar un Instituto Público de Ensino Secundario (o segundo que se pecha en Lugo) e demostra tamén que, se o que se trata de lograr coa creación de novos Centros Integrados de Formación Profesional é acercar a oferta e a demanda no ámbito de formación profesional, esta Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa non fixo informe previo algún ao respecto e, por riba, está a andar un camiño que, como nós manifestamos dende o inicio, é totalmente equivocado.

Se esta oferta no ámbito da FP non pode xustificar a supresión do IES AS MERCEDES, tampouco se pode xustificar este peche en base a unha hipotética formación ocupacional, cando, a menos de 300 metros, dispón a Xunta de Galiza dun Instituto de Formación Ocupacional, idoneamente dotado e equipado, absolutamente infrautilizado.

Conclusión 2: nunha Administración que ten a obriga (constitucional) de ofertar un ensino público de calidade e de administrar, para elo, de forma eficiente os recursos humanos, económicos e de infraestruturas á súa disposición (e con maior razón neste tempo de crise), non deben poder consentirse unha decisión arbitraria deste tipo E SERÍA, POIS, ABSOLUTAMENTE DESEXABEL QUE ALQUÉN EMPEZASE POR CESAR AO SR. DIRECTOR XERAL DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL E INNOVACIÓN EDUCATIVA.

Nestes datos hai razóns dabondo para este cese (ou dimisión): estamos seguros que cando recibamos do Xulgado a documentación completa sobre a que se fundamentou esta decisión pode que haxa moitas máis e máis concretas.

Intervención acto 18 de xulloA Plataforma pola defensa do IES As Mercedes,aproveitamos este foro para reiterar, unha vez máis, a nosa defensa dun ensino público de calidade e a vez denunciar a perda de inversións no ensino público aquí en Lugo.Porque, recorte tras recorte, todo isto e moito mais, estase a producir en Lugo, levándonos a peor que hai corenta anos:

-non terán dereito a un ensino público e de calidade aqueles que non poidan pagar;

-non terán un ensino público de calidade aqueles que perden o dereito a un ensino individualizado;

-e perderemos bos profesionais para o futuro do país  porque estarán abocados a pasar desapercibidos nunhas aulas masificadas.Isto acontece de múltiples maneiras:

- acontece ca perda  continuada de profesorado;

- co aumento de alumnos por aulas;

- coa perda de recursos para o ensino integrador,

- co desmantelamento do ensino rural,

- coa falta de medios para o alumnado con menos recursos económicos,

- coa falta de inversión no Sagrado Corazón que actualmente está a recibir clases nun edificio de prestado que non reúne as mínimas condicións para ser centro escolar,

- acontece co peche, en menos de dous anos, de dous Institutos Públicos de Ensino Secundario, primeiro o Politécnico e agora As Mercedes, coa agravante neste último caso de ser o único Instituto Público de Ensino Medio do Sur da cidade, unha zona cun importante e continuado crecemento demográfico en idades escolares, e, ademais, un Instituto cun proxecto integrador entre os distintos niveis do ensino que ten demostrado que a convivencia entre a FP e as ensinanzas da ESO e BAC, lonxe de seren un estorbo mutuo, ten sido, ben ao contrario, mutuamente fortalecedora. Aí están os premios e os recoñecementos logrados pola FP; aí están o equipamento e dotacións en recursos didácticos de aulas e laboratorios da ESO E BAC: os que, dende a Delegación Territorial axudaron a pechalo, poden comprobar hoxe (se son persoas humanamente decentes) que, -grazas ao esforzo do equipo directivo, de profesores, de alumnos e de toda a comunidade educativa-, os recursos económicos do Centro, a pesar de máis escasos, teñen sido eficientemente utilizados.Non nos poden dicir dende a Consellería de Educación que hai un aumento das partidas para o ensino público,

-         cando vemos que cada pouco pechan unidades ou cerran centros públicos,

-         cando merman as axudas de libros ou hai que pagar os comedores,

-         cando anulan servizos básicos como  o transporte,

-         ou cando as becas se restrinxen cada vez mais.

Se todo isto vai a menos e as familias cada vez teñen que pagar mais para estudar aos seus fillos ¿ onde esta o incremento dos orzamentos para o ensino público? ¿ou e que o gasto non recae onde debería?O ensino non é un gasto para a sociedade; o ensino é investimento para o futuro dunha sociedade máis xusta e que aspira á desaparición das desigualdades. O ensino é investimento para sermos unha sociedade non de man de obra barata, senón que pón os medios para que o país medre no mundo da investigación e con emprendedores ben formados.Por todo isto, tédeo ben claro, esta Plataforma, ao reclamarmos o IES AS MERCEDES, ao reclamarmos un Instituto de Ensino Público na zona Sur de Lugo, tamén estamos a defender os dereitos da sociedade lucense para recibir un ensino público, gratuíto e de calidade.

Nesta loita seguimos: O IES AS MERCEDES NON DI ADEUS.